Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zachęca osoby, które chcą zarejestrować się w PUP, jedynie celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, do przemyślenia swojej decyzji i uwzględnienia możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia przez członka rodziny.
 
Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny:
  1. swoje dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do skończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  2. swojego męża lub swoją żonę,
  3. wstępnych (np. rodziców, dziadków, pradziadków), którzy pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.
Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest:
  1. objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, 
  2. uprawniony do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
  3. objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.  
Kiedy zgłosić członka rodziny?

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:
  1. nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.,
  2. nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Członek rodzin powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia od którego zgłaszana jest osoba ubezpieczona, chyba, że zachodzą okoliczności, które wykluczają możliwość zgłoszenia od tego samego dnia, np. gdy członek rodziny posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy aby jedna osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym zgłosiła go do tego ubezpieczenia (np. tylko jeden z rodziców zgłasza dziecko). Szczegółowych informacji o ubezpieczeniach zdrowotnych udzielają jednostki ZUS.

Więcej informacji oraz sposoby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osoby zarejestrowane w PUP  TUTAJ

Informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu