Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

15. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Ślubowanie nowej radnej Rady Powiatu Jarosławskiego - Tatiany Kożak-Siary, powołanej w miejsce Tadeusza Chrzana, wybranego posłem w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych i ustalenie wysokości wynagrodzenia starosty jarosławskiego (10 940 zł brutto). To m.in. wydarzyło się podczas kolejnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 listopada. Wspomniano także zmarłego niedawno radnego i członka Zarządu Powiatu, Jana Żołyniaka oraz przyjęto szereg uchwał, a wśród nich w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego, na które przeznacza się środki finansowe PFRON w 2019 r.

Starosta jarosławski Stanisław Kłopot poinformował również radnych o złożeniu wypowiedzenia przez dyrektora Centrum Opieki Medycznej Stanisława Krasnego - ze względów zdrowotnych. Zostało ono przyjęte przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego. - W żaden sposób nie wpłynie to jednak na sytuację szpitala, która jest stabilna i pod pełną kontrolą, a deficyt, który ma obecnie szpital jest sukcesywnie zmniejszany, dzięki przeprowadzonemu audytowi i realizowanemu programowi naprawczemu – uspokaja starosta Stanisław Kłopot.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada uroczyście obchodziliśmy w całej Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości odbyły się również w miejscowościach powiatu jarosławskiego m.in. Jarosławiu i Pruchniku. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele samorządu powiatowego ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem i przewodniczącym Rady Powiatu Marianem Fedorem.

Dzisiaj  kultywujemy nasz polski romantyzm, ale i pozytywizm zarazem. Dlatego w codziennym życiu starajmy się tak żyć i pracować, aby  łączył nas jeden wspólny cel – Ojczyzna”. Tymi między innymi słowami zwrócił się do uczestników uroczystości  starosta Stanisław Kłopot. Poniżej prezentujemy przemówienie w całości.

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!

11-go  listopada 1918 roku zrealizowało się wielkie pragnienie Polaków o niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska odrodziła się jako państwo w pełni suwerenne. Nie stało się to jednak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nikt nam wolności nie podał na złotej tacy. To praca i walka kilku pokoleń naszych przodków. To wielokrotnie Ich krew, cierpienie, poświęcenie. W ten szczególny dzień oddajemy Im cześć i chwałę, składając hołd za wiarę w wolność Ojczyzny i czyny, których dokonali. W naszej pamięci niech na zawsze pozostaną bohaterowie zrywów narodowych, pracy u podstaw, wychowawcy i przywódcy patriotycznej młodzieży.

Pamiętajmy jednak, że rok 1918 był tylko cezurą w naszej historii. Praca, ale okazało się, że i walka, trwały nadal. Dlatego pamiętajmy i o tych, którzy dali siebie Polsce już po roku 1918, bo niepodległość wtedy odzyskana, nie była niestety dana na zawsze. Pamiętamy o  bohaterach wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, tych którzy zginęli  w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich obozach pracy, na Syberii. Pamiętajmy o rozstrzelanych  w Katyniu. Pamiętajmy również o ofiarach  powojennego komunizmu – od żołnierzy niezłomnych, robotników poznańskiego czerwca 1956 roku, wydarzeń grudniowych 1970 roku, po czasy „Solidarności”. Pamiętajmy także, że tym, który dał iskrę do współczesnych zmian, do naszej dzisiejszej wolności, był św. Jan Paweł II.

My dzisiaj mamy niepodległość, jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem i szansy, którą dostaliśmy nie możemy zmarnować.  Pamiętajmy, że jesteśmy dumnym Narodem z ponad 1000-letnią historią. U podstaw tragedii tego Narodu, Naszego Narodu, której ostatnim aktem był III rozbiór Polski w 1795 roku, były nasze powszechnie znane wady narodowe, których kumulacją była Targowica, a więc zdrada Narodu w zamian za partykularne interesy. Było oddanie losów swoich rodaków w ręce sąsiednich mocarstw, które "wiedzą lepiej, są potęgą, i zapewnią nam dobrobyt i bezpieczeństwo". Od tego czasu minęły 224 lata, czy w czasach współczesnych nie spotykamy się z podobnym zachowaniem; czy pseudopoprawność polityczna, ślepy pęd za trendami panującymi w Europie, przekreślanie i wyszydzanie ponad tysiącletniej kultury, wiary i tradycji Narodu Polskiego nie jest współczesną „targowicą”?

Dzisiaj  kultywujemy nasz polski romantyzm, ale i pozytywizm zarazem. Dlatego w codziennym życiu starajmy się tak żyć i pracować, aby  łączył nas jeden wspólny cel - Ojczyzna. Dzisiaj to my musimy czuć się odpowiedzialni za nasz kraj, za Naród. Musimy pielęgnować  polską kulturę, tradycję, język i wiarę katolicką. To nasz patriotyzm XXI wieku. Niech żyje Polska!

Zdjęcia: (1-7) Dominika Prokuska oraz (8-18) Anna Kiwacka. Dziękujemy!

II kuratorska kampania przeciw przemocy

Informujemy, że w dniach 4, 7, 13 i 19 listopada, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, w godz. 10.00 - 13.00 odbywać się będą dyżury specjalistów, dotyczące tematyki skierowanej przeciw przemocy wobec dzieci.

Natomiast w dniach: 26 i 28 listopada oraz 4 i 10 grudnia odbywać się będą dyżury specjalistów, dotyczące tematyki skierowanej przeciw przemocy wobec kobiet – godz. 10.00 – 13.00.

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

Nowa forma wsparcia ze strony PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomił nową formę wsparcia. Pozwoli ona otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego i bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wnioski można składać w oddziałach terenowych PFRON od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Szczegóły w poniższym załączniku.

UWAGA! Komunikat dotyczący elektronicznego systemu rejestracji w Wydziale Komunikacji.

Przypominamy, że  w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu funkcjonuje elektroniczny system kolejkowy. Ma on usprawnić obsługę klientów, którzy korzystają z usług związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy.

Istnieje możliwość internetowej rezerwacji miejsca w kolejce poprzez zarejestrowanie się na stronie www.rezerwacje.jaroslawski.pl (link dostępny również w prawym menu na głównej stronie Starostwa Powiatowego: www.starostwo.jaroslaw.pl )

UWAGA! Wyszukując system za pomocą wyszukiwarek internetowych proszę zwrócić uwagę, czy odnaleziony link na pewno dotyczy  Powiatu Jarosławskiego. Podobne systemy funkcjonują bowiem w całej Polsce i zdarzają się pomyłki, co do miejsca rejestracji!

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2019

 pfron logo 18

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Modułu I Obszar C Zadanie 1 obejmującego pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Nabór trwa do 30.09.2019 r., wnioski można pobrać pod dresem:
http://starostwo.jaroslaw.pl/starostwo/niepelnosprawni/item/4878-nabor-wnioskow-w-ramach-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-2019-modul-i

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na rok 2019 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2019 roku będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu pracy w 2019 roku dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego:

Punkt nr 1: 
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław   
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Punkt nr 2:
    Urząd Gminy w Wiązownicy
    ul. Warszawska 15
    37-522 Wiązownica,
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Uwaga: w związku z dniem wolnym od pracy 16.08.2019 roku w Urzędzie Gminy Wiązownica, dyżur przypadający w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 2 w Wiązownicy  w dniu 16.08.2019 roku zostanie odpracowany w dniach 19.08.2019 roku  (poniedziałek)  i 22.08.2019 roku (czwartek). 
W  tych dniach godziny pracy punktu zostaną wydłużone o 2 godziny, w związku z czym  punkt czynny będzie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Punkt nr 3:
    Urząd Gminy w  Radymnie
    Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.,
    Skołoszów ul. Dworska 67, 37-550 Radymno      
    Poniedziałek:       od godz. 8:00  do godz. 12:00
    Wtorek:                 od godz.  8:00 do godz. 12:00
    Środa:                   od godz.  8:00 do godz. 12:00

Uwaga: w  związku z dniem wolnym od pracy 16.08.2019 roku w Urzędzie Gminy w Chłopicach, dyżur w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przypadający w dniu 16.08.2019 roku zostanie odpracowany w dniach: 05.09.2019 roku (czwartek)  i 12.09.2019 roku (czwartek).
W tych dniach godziny pracy punktu zostaną wydłużone o 2 godziny,  w związku z tym punkt czynny będzie w godzinach od 07.00 do 13.00.

Urząd Gminy w Chłopicach
     37-561 Chłopice 149a
     Czwartek:         od godz. 8:00  do godz. 12:00
     Piątek:              od godz.  8:00 do godz. 12:00

Punkt nr 4:
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 5:
    Urząd Miejski w Pruchniku
    ul. Rynek 1
    37-560 Pruchnik
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu