Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Powołany na podstawie:  Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), Zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zespół stanowi organ opiniodawczo-doradczy Starosty w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej oraz sytuacji kryzysowych.

Miejscem pracy Zespołu jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczące się w Starostwie Powiatowym.

 
Wyciąg z regulaminu PZZK
Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

Zespół działa na podstawie :
1) Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017.209. t.j.);
2) Zarządzenia Starosty Jarosławskiego nr 11/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
3) rocznego planu pracy Zespołu.

Rozdział II
ZADANIA ZESPOŁU
§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

Rozdział III
ORGANIZACJA I SKŁAD ZESPOŁU
§ 4

Ustala się następujący skład Zespołu:
1. Przewodniczący Zespołu - Starosta Jarosławski;
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa;
3. Członkowie Zespołu:
a/ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu;
b/ Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu;
c/ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu;
d/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu;
e/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu;
f/ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu;
g/ Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;
h/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu;
i/ Kierownik Referatu Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu;

4. Przedstawiciele innych instytucji i podmiotów organizacyjnych zapraszanych przez Starostę:
a/ Dowódca Garnizonu Jarosław;
b/ Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jarosławiu;
c/ Dowódca 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu;
d/ Komendant Placówki Straży Granicznej w m. Korczowa;
e/ Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie o/Jarosław;
f/ Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jarosławiu;
g/ Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław;
h/ Kierownik Nadzoru Wodnego w Jarosławiu– Wody Polskie;
i/ Prezes Okręgu Rejonu Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu;
j/ Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Przemyślu;
k/ Kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Gazu w Jarosławiu;
Kliknij aby posłuchać tekstu