Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

          Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

         W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2017 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej,
w których od 1 stycznia 2017 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

        Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

          Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2017 r. dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

 • Punkt nr 1:  
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  pokój nr 12 (parter)
  poniedziałek – piątek: 13.00 - 17.00

 • Punkt nr 2:
  Urząd Miasta w Radymnie
  ul. Lwowska 20
  37-550 Radymno          
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00

 • Punkt nr 3:
  Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  środa, piątek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Laszkach
  37-543 Laszki  36
  poniedziałek, czwartek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica wtorek: 8.00 - 12.00

 • Punkt nr 4:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  pokój nr 12 (parter)
  poniedziałek – piątek: 8.00 - 12.00

 • Punkt nr 5:
  Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00

W związku z interpretacją Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Wydziału Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (pismo nr DZP-VII-692-24/17/2 z dnia 7.03.2017 roku) dotyczącą konieczności odpracowania godzin w przypadku, gdy dzień dyżuru prawnika przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, godziny urzędowania w punktach uzupełniono zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączniku

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu